Diagnostikk - Helsepersonell | B-vitaminmangel
Diagnostikk

Diagnostikk

Metylmalonsyre og homocystein i serum/plasma er etablerte markører for kobalamin og folatmangel. Undersøkelse for disse rekvireres ofte sammen.

S-totalhomocystein er beste måten å kontrollere folsyre- og B12 status

Homocystein

S-totalhomocystein er beste måten å kontrollere folsyre- og B12 status2. Den bør suppleres med S-B12 og s-folat for å få mer informasjon om hvilke vitaminer man mangler1,2.  B6 mangel er svært sjeldent. Normalverdier for homocystein regnes som konsentrasjoner < 15 µmol/l blant voksne (over 15-20 år), <11 µmol/l for 10-12 år, < 8,1 µmol/l for 5-10 år og <6,5 µmol/l for 0-5 år2.  Homocysteinnivået øker sjelden til over 25 µmol/l. Nedsatt nyrefunksjon gir økt nivå av både homocystein og metylmalonsyre1,2. En økning av nivået av disse metabolittene må tolkes i forhold til nyrefunksjonen. Hos eldre pasienter og hos pasienter med nyresvikt anbefales det samtidig å ta kreatinin og kobalamin1,2.  

Mangel på enten B12, folinsyre (folat) eller B6 vil føre til opphopning av umetabolisert homocystein1,2.

Livsstilsfaktorer som kosthold, alkohol, tobakk, med mer kan føre til en økning av homocystein, Forhøyet homocystein kan også forekomme ved høy alder, nedsatt nyrefunksjon, hypotyreose, SLE, psoriasis, reumatoid artritt og maligne tilstander1,2,7.

Homocysteinuri er en medfødt stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom) hvor enzymet cystathionin betasyntase er defekt3. Dette gjør at kroppen ikke kan bryte ned aminosyren homocystein og man får mangel på aminosyren cystein. Alle nyfødte i Norge får i dag tilbud om å bli undersøkt for 23 alvorlige medfødte sykdommer. Homocysteinuri er en av disse 23 sykdommene som det i dag screenes for.

Homocysteinuri er en medfødt stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom) hvor enzymet cystathionin betasyntase er defekt. Dette gjør at kroppen ikke kan bryte ned aminosyren homocystein og man får mangel på aminosyren cystein. Homocysteinuri er svært sjeldent og rammer 1 av 50.000 ‐ 1 av 100.000 nyfødte, dvs ett barn eller færre fødes med denne sykdommen i Norge pr år.

Homocysteinemi defineres vanligvis som; 1. Lett forhøyet 13-30µmol/l, 2. Moderat forhøyet 30-100 µmol/l og 3. Alvorlig forhøyet over 100 µmol/l4.

Forhøyet homocystein er en markør for økt risiko for hjerte-karsykdom, slag, cerebral mikroarteriesklerose, vaskulær demens og Alzheimers sykdom5. Over 40 epidemiologiske studier viser at forhøyet homocysteinnivå er en uavhengig risikofaktor, selv etter korrigering av kjente risikofaktorer som for eksempel røyking, kolesterol, alder og blodtrykk6. Følges en gruppe friske personer over tid vil da insidensen av vaskulær sykdom være høyere hos dem som har forhøyet homocystein i utgangspunktet. Det er en doseresponssammenheng. Effekten blir signifikant allerede ved nivåer over 11-12 µmol/6. Én µmol/l stigning i homocysteinnivå gir en risikoøkning tilsvarende 0,5 mmol/l stigning av kolesterolnivå6.

S-Folat

Folsyre er forløperen til beslektede stoffer som kalles folater. Tilgang til vitamin B12 er en forutsetning for en normal funksjon av folat. Mistanke om folatmangel, verdier under 8 nmol/l7. S-Folat varierer i løpet av dagen og stiger umiddelbart etter folatinntak. Lave verdier ved malnutrisjon, malabsorpsjon (spesielt cøliaki), graviditet, hemolytiske anemier, myeoproliferative tilstander og kroniske inflammasjoner6. Enkelte medikamenter (fenytoin, barbiturater, metotrexat, trimeoprim og sulfasalazin) kan gi folatmangel6. S-folat er korrelert til p-Homocystein. Folatmangel gir en økning i homocysteinnivået. Kun folatmangel har ingen effekt på konsentrasjonen av metylmalonsyre7.   

S-B12

Nedsatt konsentrasjon av B12 i serum er vanligvis en forutsetning for å stille diagnosen vitamin B12 mangel1,5,6. Serumverdier av vitamin B12 i nedre referanseområde kan representerer en gråsone med hensyn på klinisk signifikant vitaminmangel. Vitamin B12-mangel fører til opphoping av metylmalonat og homocystein, som måles i serum. Gråsonen av S B12 varierer (laboratorieavhengig) og ligger gjerne ett sted mellom 90-200 pmol/l. Ligger S B12 verdiene i gråsonen anbefales S-MMA (metylmalonatundersøkelse), som er mer spesifikk enn homocystein1,5,6.

S-MMA

S-metylmalonsyre er den verdien som best avspeiler B12 status og er den beste måten å kontrollere effekt av pågående B12-mangel. Normalverdier for metylmalonsyre regnes som konsentrasjoner under 0,26µmol/l for de over 2 år. S-MMA øker ved intracellulær kobalaminmangel, men ikke ved folatmangel. Andre årsaker til økt S-MMA er nyresvikt og behandling med L-dopa ved Parkinsons sykdom. Ved substitusjon av B12 må man benytte S-MMA for å få riktig status5,6.

Last ned Blodprøveguide

blodprøveguide.pdf


Referanser:

  1. Ueland PM, Scheede J. Måling av metylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalmin- og folatmangel og homocustinuri. Tidsskr Nor Legeforen nr 6, 2008; 128: 690-3.
  2. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, www.prosedyrer.no, homocystein, P, sist oppdatert 02.08.2016. (03.11.2017)                  
  3. Norsk Portal for medisinsk-genetiske analyser (03.11.2017) 
  4. Norsk Legehåndbok, nervo, homocystein, siste endret 03.03.2016 (03.11.2017)
  5. Fürst medisinske laboratorie, homocystein. (03.11.2017)
  6. Smith DA and Refsum H. Homocysteine, B Vitamin and Cognitive Impairment. Annu. Rev. Nutr. 2016; 36: 211-39
  7. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, www.prosedyrer.no, folat, sist oppdatert 02.08.2016. (03.11.2017) 
  8. Norsk Legemiddelhåndbok, folatmangel, sist endret: 29.02.2016 (03.11.2017) 
TrioBe reseptbelagt legemiddel B vitaminmangel

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.

TrioBe
Mylan Logo

Du forlater b-vitaminmangel.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  26.05.2020